Edicte de 8-5-2024 pel qual s’han resolt les demandes d’ajut a l’estudi d’ensenyament superior a diverses persones per al curs 2023-2024.

Fecha de publicación15 Mayo 2024
Número de Gaceta55
SecciónEducació
GB_2024_05_08_11_03_09

Edicte de 8-5-2024 pel qual s’han resolt les demandes d’ajut a l’estudi d’ensenyament superior a diverses persones per al curs 2023-2024.

1. Objecte: les persones que s’esmenten a continuació han interposat recurs davant del Govern, en els termes que estableix l’article 6 de la Llei 10/2021, del 3 de maig, de text consolidat d’ajuts a l’estudi, publicada al BOPA núm. 60, del 26 de maig del 2021, contra la denegació per al curs 2023-2024 dels ajuts a l’estudi per als nivells d’ensenyament superior, segons els articles 12 i 14 de la Llei; els recursos han estat estimats

En conseqüència, i de conformitat amb l’apartat 1.c de l’article 4 de la Llei 10/2021, del 3 de maig, de text consolidat d’ajuts a l’estudi, es publica el nom de les persones a les quals s’han estimat els recursos esmentats en les sessions del Govern del 6 i 20 de març i del 24 d’abril del 2024.

2. Entitat adjudicadora

a) Identitat: Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats

b) Data de l’acord del Govern: 8-5-2024

3. Legislació aplicable: articles 12, 14 i 17 de la Llei 10/2021, del 3 de maig, de text consolidat d’ajuts a l’estudi, publicada al BOPA núm. 60, del 26 de maig del 2021, articles 4, 5, 9 i 25 del Reglament d’ajuts a l’estudi, del 22 de juliol del 2020, publicat al BOPA núm. 94, del 29 de juliol del 2020, i annex de la convocatòria d’ajuts a l’estudi d’ensenyament superior per al curs 2023-2024

4. Edicte de la convocatòria: BOPA núm. 106, del 6-9-2023

5. Període per al qual s’atorga: curs 2023-2024

6. Partida pressupostària: 00120250252- PR0150-48230

7. Dades de l’adjudicació

a) Identitats dels adjudicataris: les persones designades a la llista següent:

Llista d’ajuts a l’estudi –article 12– per als nivells d’ensenyament superior a distància per al curs 2023-2024

Cognoms i Nom

Beca de matrícula

Beca de material

Beca de desplaçament

Beca de residència

Import atorgat

El Guenouni Ayach, Nora

750,00 €

750,00 €

Llista d’ajuts a l’estudi –article 14– per als nivells d’ensenyament superior a l’estranger per al curs 2023-2024

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR