Edicte del 8-5-2024 pel qual es fa pública l’adjudicació de les subvencions atorgades a empreses i empresaris en el marc del Programa de digitalització d’empreses.

Fecha de publicación15 Mayo 2024
Número de Gaceta55
Sección Altres anuncis
GB_2024_05_09_15_05_38

Edicte del 8-5-2024 pel qual es fa pública l’adjudicació de les subvencions atorgades a empreses i empresaris en el marc del Programa de digitalització d’empreses.

1. Objecte: adjudicació de les subvencions atorgades a empreses i empresaris en el marc del Programa de digitalització d’empreses per als serveis d’assessorament digital personalitzat per a empreses i serveis d’acompanyament en la implementació del seu pla de transformació digital

2. Entitat adjudicadora:

a) Identitat: Secretaria d’Estat de Transformació Digital

b) Data de l’acord del Govern: 8-5-2024

3. Legislació aplicable: Decret 529/2023, del 15-11-2023, pel qual es modifica el Decret 269/2022, del 22-6-2022, pel qual s’aprova un programa de subvencions i un programa d’avals relatius al Programa de digitalització d’empreses

4. Edicte de la convocatòria: BOPA núm. 78, any 2022, del 29-6-2022, i BOPA núm. 145, any 2023, del 22-11-2023

5. Dades de l’adjudicació (impostos indirectes exclosos):

Nom del beneficiari

Número de la sol·licitud

Import de la subvenció

Import total dels serveis

Nutiwonnder, SLU

42

2.625 €

3.500 €

GAUDIT

43

2.255 €

4.510 €

De conformitat amb el que estableix l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració, publicada al BOPA núm. 93, del 26 de juliol del 2023, contra aquesta resolució es pot interposar un recurs administratiu davant del Govern en el termini d’un mes a comptar de la data de la notificació de l’acte objecte de recurs.

D’acord amb els articles 52 i 135 del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 8 de maig del 2024

Xavier Espot Zamora
Cap de Govern

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR