Edicte del 9-5-2022 pel qual s' acorda actualitzar l' import de l' acord d' embargament sobre els béns i drets de la societat Cerdanbio, SLU

Número de Gaceta58
SAIG
1/2
www.bopa.ad
11 de maig del 2022Núm. 58
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 9-5-2022 pel qual s’acorda actualitzar l’import de l’acord d’embargament sobre els béns i
drets de la societat Cerdanbio, SLU.
Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener
núm. 11, 5è-2a, edici Eland Unió, d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d’abril del
2016, i de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei
8/2017, del 20 d’abril.
A sol·licitud dels Srs. Glòria Molins Asin i Concepció Malleu Navarro.
En execució de:
La Sentència dictada pel Tribunal Unipersonal del Batlle, el 22 de setembre del 2021, en el marc de la causa
tramitada pel procediment d’Arrendaments Urbans: 3000214/2021, esdevinguda ferma i executiva segons
acredita el Certicat emès el 9 de novembre del 2021.
Faig saber
Que, el 8 d’abril del 2022, s’actualitza l’import de l’acord d’embargament,
Sobre els béns i drets de la societat Cerdanbio, SLU, identicada amb el número de societat: 713709-C, per
un import de cinc mil quatre-cents quaranta-vuit euros amb seixanta-tres cèntims (5.448,63 €), sucient
de moment per cobrir el deute objecte de la present execució.
En virtut del que estableix l’article 5, apartat 3r, de la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l’embargament,
en qualsevol moment, el saig d’una banda i la societat embargada d’altra banda, poden posar-se d’acord
en l’ordre d’embargament dels béns o drets.
Motiu pel qual l’informo mitjançant la present publicació, que pot proposar un ordre d’embargament dels
seus béns i drets que garanteixi el cobrament del deute amb la mateixa ecàcia que els altres béns i drets
susceptibles d’embargament.
A manca de proposta o d’acord, procediré a embargar els béns i drets de la societat Cerdanbio, SLU, seguint
l’ordre xat a l’article 108, de la Llei de bases de l’ordenament tributari, tot i tenint en compte la proporci-
onalitat entre el valor dels béns i drets i l’import que és objecte de l’embargament, la més gran facilitat de
realització i la mínima onerositat per a la societat embargada.
Molt important
Un cop publicat el present acord d’embargament i en mèrits del que disposa l’article 40, apartat 1r, de la Llei
43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril, procediré a practicar,
si és el cas, l’embargament sobre els béns i drets de la societat embargada en el termini màxim de cinc
(5) dies hàbils, a comptar de la present publicació, en quantia sucient per cobrir els imports especicats
més amunt.
En virtut del que disposa l’article 12, de la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l’embargament, en qual-
sevol moment anterior o posterior a la pràctica de l’embargament, i ns a l’adjudicació denitiva dels béns
o drets embargats, la societat embargada pot evitar l’embargament o deixar-lo sense efecte, mitjançant
la consignació prop d’aquest despatx professional de saig, de l’import que és objecte de l’embargament.
Notificacions

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR