Edicte del 9-6-2022 pel qual es notifica una Interlocutòria Sr. Jonatan Salamanca Martínez.

Fecha de publicación06 Julio 2022
Fecha09 Junio 2022
Número de Gaceta81
JF20220629_08_20_18

Edicte

Edicte del 9-6-2022 pel qual es notifica una Interlocutòria Sr. Jonatan Salamanca Martínez.

Blanca Gómez De Urrutia De Antón, Secretària Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil número 4000046/2022 tramitat pel procediment de família seguit entre les parts respectivament agent i defenent, Sra. Emilia Ben Ahmed Corominola contra el Sr. Jonatan Salamanca Martínez, s' ha dictat una interlocutòria de data 19 d' abril del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

De conformitat amb el que disposa l' article 128 del Codi de Procediment Civil, és procedent tenir per presentat l' escrit i donar trasllat a la part contrària i al Ministeri Fiscal, per tal que tinguin l' oportú coneixement i als efectes escaients.

Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs de reposició davant d' aquesta mateixa secretària judicial (art. 324.2 del Codi de procediment civil). El recurs de reposició...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR