Edicte B.A. del 10-12-2021 per emplaçar als Srs. Maximiliano Oviedo i Wendy Ana Roldan Parra.

Fecha de publicación29 Diciembre 2021
Fecha10 Diciembre 2021
Número de Gaceta141
JF20211224_10_27_46

Edicte

Edicte B.A. del 10-12-2021 per emplaçar als Srs. Maximiliano Oviedo i Wendy Ana Roldan Parra.

Alexandre Ferreira Teixeira, secretari judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil 2000519/2021 tramitat pel procediment d' arrendaments urbans previst en el Codi de procediment civil, i a instància de la societat Adelaida i Joan, SA ( ADJOSA) s' emplaça als Srs. Maximiliano Oviedo i Wendy Ana Roldan Parra per tal que contestin a la demanda presentada per l' actora (còpia de la qual es troba a la seva disposició a la Batllia) en el termini de tretze (13) dies hàbils a comptar des de la notificació de la present, d' acord amb allò disposat a l' article 280 del Codi de procediment civil, tot fent-los l' advertiment que si no es personen o compareixen en el procés seran declarats en rebel·lia i es seguirà el judici en la seva absència, sense ésser novament citats.

Així mateix, se' ls recorda que en mèrits de les disposicions de l' article 41 del Codi de Procediment Civil:

' 1. Amb caràcter general, en tots els processos és preceptiva la defensa i l' assistència tècnica prestades per un advocat. No obstant això, la intervenció de l' advocat és facultativa en els processos que se segueixen pel procediment abreujat quan la quantia del procés no sigui superior a 1.500 euros, i pel procediment de jurisdicció voluntària, llevat de l' internament d' urgència de persones. Aquesta intervenció també és facultativa en el procediment d' injunció si l' import del deute reclamat no és superior a 3.000 euros.

Tampoc és necessària la intervenció de l' advocat per presentar escrits que tinguin com a objecte personar-se en el procés o...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR