Edicte B.A. del 13-6-2022 pel qual es notifica un Aute al Sr. Santiago Garcia Herrero.

Fecha de publicación06 Julio 2022
Fecha13 Junio 2022
Número de Gaceta81
JF20220628_09_12_30

Edicte

Edicte B.A. del 13-6-2022 pel qual es notifica un Aute al Sr. Santiago Garcia Herrero.

Eduard Juste Armengol, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d' Injunció núm. 5000183/2022, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Andorra Telecom, SAU contra el Sr. Santiago Garcia Herrero, ha recaigut Aute del 9 de maig del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Admetre a tràmit la petició de procediment d' injunció presentada per Andorra Telecom, SAU contra el Sr. Santiago Garcia Herrero en reclamació de la quanitat de 331,63' en concepte de rebuts impagats, més 20,00' de taxes judicials.

Segon.- Requerir al deutor perquè en el termini dels tretze dies hàbils següents al dia en què se li notifica aquest aute, faci alguna de les actuacions següents:

a) Consigni o pagui al creditor l' import del deute reclamat.

b) Acrediti prop del tribunal que ha satisfet l' import del deute reclamat.

c) Comparegui per al·legar que s' oposa al deute reclamat i exposar els motius pels quals considera que no ha de satisfer, en tot o en part, l' import del deute reclamat.

S' adverteix al deutor que, en cas que no ho faci, es despatxarà l' execució contra ell i se li imposaran les costes processals.

Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs de reposició davant d' aquest...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR