Edicte B.A. del 13-7-2022 pel qual es notifica un Aute al Sr. Rafael Zaragoza Pallisso, Liquidador de la societat Actur, SLU.

Fecha de publicación27 Julio 2022
Fecha13 Julio 2022
Número de Gaceta90
SecciónAdministració de Justícia
JF20220720_11_28_58

Edicte

Edicte B.A. del 13-7-2022 pel qual es notifica un Aute al Sr. Rafael Zaragoza Pallisso, Liquidador de la societat Actur, SLU.

Alexandre Ferreira Teixeira, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil núm. 2100119/2009 en fase d' execució, seguit entre les parts, respectivament, executant i executada, la societat Actur, SLU, contra la societat Immobiliària Flodor, SL, ha recaigut Aute del 20 de maig del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Suspendre l' execució d' autes enregistrada sota el número seqüencial 2100119/2009, disposant acte seguit l' arxiu provisional de les citades actuacions.

Segon.- Notificar la present resolució judicial a les parts interessades.

Tercer.- Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs de reposició davant d' aquest mateix tribunal (art. 324.1 del Codi de procediment civil). El recurs de reposició s' ha d'...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR