Edicte B.A. del 13-9-2022 pel qual es notifica un Acord i es posa en coneixement al Legal Representant de la societat Goand 2017, SL de l' escrit presentat en data 5 de juliol del 2022.

Fecha de publicación21 Septiembre 2022
Fecha13 Septiembre 2022
Número de Gaceta112
SecciónAdministració de Justícia
JF20220914_09_54_55

Edicte

Edicte B.A. del 13-9-2022 pel qual es notifica un Acord i es posa en coneixement al Legal Representant de la societat Goand 2017, SL de l' escrit presentat en data 5 de juliol del 2022.

Alexandre Ferreira Teixeira, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en període d' execució en els autes del civil número 2000075/2022 Execució (2000111/2022 Tramitació), tramitat pel procediment d' Injunció, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat bancària Mora Banc Grup, SA contra la societat Goand 2017, SL, ha recaigut l' Acord de data 14 de juliol del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Acorda:

Primer.- Fixar que la societat Goand 2017, SL, part executada, ha de satisfer la quantitat següent pels conceptes que es detallen:

- Honoraris advocat 1.615,48 '

- Honoraris procurador 132,71 '

- Taxes judicials 90,00 '

Total 1.838,19 '

Segon.- Donar trasllat a la part executada de l' escrit presentat per l' executant en data 5 de juliol del 2022.

Tercer.- Recordar que el professional del dret investit de funció pública que té autoritat per procedir a l' execució forçosa dels termes de la present resolució és el Saig, segons allò establert a la Llei 43/2014 del 18 de desembre, del Saig.

Quart.- Notificar la present resolució a les parts personades en el procés perquè puguin impugnar eventualment aquesta taxació de costes en el termini de tretze dies hàbils, a comptar de la notificació de la present resolució, tot segons allò establert a l' article 359 del Codi de procediment civil.

Cinquè.- Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR