Edicte B.A. del 14-5-2024 pel qual es notifica un Aute al Sr. Marcos Novoa Sarria.

Fecha de publicación05 Junio 2024
Número de Gaceta62
SecciónAdministració de Justícia
JF_2024_05_30_15_36_21

Edicte B.A. del 14-5-2024 pel qual es notifica un Aute al Sr. Marcos Novoa Sarria.

Eduard Juste Armengol, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d’Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d’Injunció amb núm. 2000135/2024, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Estació Enclar Carburants Andorrans SA contra el Sr. Marcos Novoa Sarria, ha recaigut Aute del 26 de març de 2024 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

“Decideix:

Primer.- Admetre a tràmit la petició de procediment d’injunció presentada per la representació processal de la societat Estació Enclar Carburants Andorrans SA contra el Sr. Marcos Novoa Sarria en reclamació de 335,77.-euros.

Segon.- Requerir al deutor perquè en el termini dels tretze (13) dies hàbils següents al dia en què se li notifica aquest aute, faci alguna de les actuacions següents:

a) Consigni o pagui al creditor l’import del deute reclamat.

b) Acrediti prop del tribunal que ha satisfet l’import del deute reclamat.

c) Comparegui per al·legar que s’oposa al deute reclamat i exposar els motius pels quals considera que no ha de satisfer, en tot o en part, l’import del deute reclamat.

S’adverteix al deutor que, en cas que no ho faci, es despatxarà l’execució contra ell i se li imposaran les costes processals.

Tercer.- Notificar la present resolució judicial a les parts interessades.

Quart.- Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs de reposició davant d’aquest mateix tribunal (art. 324.1 del Codi de procediment civil). El recurs de reposició s’ha d’interposar en el termini dels tretze dies hàbils següents al dia en què es notifica la resolució objecte de recurs, mitjançant un escrit en què ha de constar la fonamentació del recurs, i s’hi ha d’adjuntar una còpia de la resolució objecte de recurs (art.325 del Codi de procediment civil).”

Altrament, es fa avinent al Sr. Marcos Novoa Sarria que té a la seva disposició en aquesta Hble. Batllia, còpia de la demanda formulada per la representació processal de la societat Estació Enclar...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR