Edicte B.A. del 14-5-2024 pel qual es notifica una Sentència al Sr. Nelson Filipe Soares Teixeira Da Silva.

Fecha de publicación05 Junio 2024
Número de Gaceta62
SecciónAdministració de Justícia
JF_2024_05_30_15_38_00

Edicte B.A. del 14-5-2024 pel qual es notifica una Sentència al Sr. Nelson Filipe Soares Teixeira Da Silva.

Eduard Juste Armengol, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d’Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d’Arrendaments Urbans amb núm. 2000259/2023, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la Sra. Maria Pilar Alonso Tielas contra el Sr. Nelson Filipe Soares Teixeira Da Silva i altres, ha recaigut Sentència del 9 d’abril de 2024 que, reproduïda en la part dispositiva, diu així:

“Decideix:

Primer.- Estimar la demanda presentada per la representació processal de la Sra. Maria Pilar Alonso Tielas contra els Srs. Nelson Filipe Soares Teixeira Da Silva i S.M.M.P. i declarar resolt el contracte d’arrendament celebrat entre les parts el 15 de novembre del 2016, amb efectes a 30 de juny del 2023, condemnant solidàriament els demandats:

- a satisfer a la seva principal una suma igual al preu de l’arrendament, 619,80.- euros, per l’ocupació indeguda del pis a comptar dels primer del mes de juliol del 2023 i fins el dia 30 d’octubre del 2023, més els interessos legals a partir de cada venciment.

- a satisfer també altres 275,89.- euros corresponents a les despeses del requeriment extrajudicial efectuat, més els interessos legals vigents d’aquesta quantitat des de la data de contesta a la demanda i fins al seu pagament efectiu.

Segon.- Efectuar una reserva en relació a la reclamació dels perjudicis que s’han constatat en el pis d’autes d’autes, per tal que aquestes accions, en reclamació de l’import del cost de reparació i eventual indemnització, puguin exercitar-se en el marc del present procediment.

Tercer.- Fer imposició a la part defenent de les costes judicials ocasionades, incloses aquelles derivades de la intervenció d’advocat i procurador, a acreditar en període d’execució de sentència.

Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs d’apel·lació que es presenta directament davant la Sala del Tribunal Superior de Justícia, en el termini de 13 dies hàbils des de la notificació...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR