Edicte B.A. del 14-7-2022 pel qual es notifica una Sentència als Srs. Shuxing Wu i Wenjuan Lai.

Fecha de publicación21 Septiembre 2022
Fecha14 Julio 2022
Número de Gaceta112
SecciónAdministració de Justícia
JF20220914_14_48_09

Edicte

Edicte B.A. del 14-7-2022 pel qual es notifica una Sentència als Srs. Shuxing Wu i Wenjuan Lai.

Blanca Gómez De Urrutia De Antón, Secretària Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici Contenciós-Administratiu tramitats pel procediment Ordinari, núm. 1000064/2019, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, els Srs. Shuxing Wu i Wenjuan Lai contra el M.I. Govern d' Andorra, ha recaigut la Sentència de data 29-6-2022 que, reproduïda en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Desestimar la demanda formulada en data 4 d' octubre del 2019 per part dels Srs. Shuxing Wu i Wenjuan Lai, registrada amb el núm. 1000064/2019.

Segon.- Declarar que les Resolucions del Govern núm. 266057/2019 i 266060/2019, de data 25 de setembre del 2019, desestimatòries del recurs formulat contra les resolucions del secretari d' Estat de Justícia i Interior de data 18 de juliol del 2019, ambdues denegatòries de les respectives sol·licituds de renovació de l' autorització de residència i treball, són ajustades a Dret i, als fins que legitimen l' activitat administrativa.

Tercer.- No escau establir especial condemna en costes judicials.

Contra la sentència de primera instància es pot interposar un recurs d' apel·lació, que es...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR