Edicte B.A. del 15-12-2021 pel qual es notifica un Aute al legal representat de Construccions Buiques, SLU.

Fecha15 Diciembre 2021
Fecha de publicación29 Diciembre 2021
Número de Gaceta141
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
1/1
www.bopa.ad
29 de desembre del 2021
Núm. 141
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte B.A. del 15-12-2021 pel qual es notica un Aute al legal representat de Construccions Buiques, SLU.
Patricia Medina Giles, Secretària Judicial de la Batllia del Principat d’Andorra,
Faig saber
Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment executiu d’Injunció, núm. 5000412/2021, seguit entre
les parts, respectivament, agent i defenent, Em-t Enginyeria i Muntatges Tècnics, SA contra Construccions
Buiques, SLU, ha recaigut Aute del 30 de novembre del 2021 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:
Decideix:
Primer.- Despatxar execució contra Construccions Buiques, SLU per l’import reclamat de 122.465,17€ en
concepte de del reconeixement de deute de data 14 de maig de 2021, més 200,00€ de taxes judicials.
Segon.- Es condemna al deutor Construccions Buiques, SLU al pagament de les costes processals.
Aquesta resolució és ferma i contra la mateixa no es pot interposar cap recurs (art. 265.2 de la Llei 24/2018,
del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil).
I als efectes de noticació al legal representat de Construccions Buiques, SLU, es publica aquest Edicte.
Andorra la Vella, el dia 15 de desembre del 2021.
La Secretària Judicial,
Patricia Medina Giles
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
12-28
11:14:06

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR