Edicte B.A. del 15-3-2023 pel qual es notifica un Aute a la Sra. Catherine Marticella.

Fecha de publicación29 Marzo 2023
Fecha15 Marzo 2023
Número de Gaceta43
SecciónAdministració de Justícia
JF20230320_12_35_30

Edicte

Edicte B.A. del 15-3-2023 pel qual es notifica un Aute a la Sra. Catherine Marticella.

Patricia Medina Giles, Secretària Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d' Injunció núm. 5000491/2022, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Pic Restauració, SLU contra la Sra. Catherine Marticella, ha recaigut Aute del 4 de gener del 2023 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Admetre a tràmit la petició de procediment d' injunció presentada per la societat Pic Restauració, SLU contra la Sra. Catherine Marticella en reclamació de la quantitat de 113,00' en concepte de factura impagada, més 20,00' de taxes judicials.

Segon.- Requerir al deutor perquè en el termini dels tretze dies hàbils següents al dia en què se li notifica aquest aute, faci alguna de les actuacions següents:

a) Consigni o pagui al creditor l' import del deute reclamat.

b) Acrediti prop del tribunal que ha satisfet l' import del deute reclamat.

c) Comparegui per al·legar que s' oposa al deute reclamat i exposar els motius pels quals considera que no ha de satisfer, en tot o en part, l' import del deute reclamat.

S' adverteix al deutor que, en cas que no ho faci, es despatxarà l' execució contra ell i se li imposaran les costes processals.

Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs de reposició davant d' aquest mateix tribunal (art. 324.1...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR