Edicte B.A. del 15-5-2024 pel qual es notifica una Sentència al Sr. Abilio Pereira Teixeira.

Fecha de publicación05 Junio 2024
Número de Gaceta62
SecciónAdministració de Justícia
JF_2024_05_30_14_13_59

Edicte B.A. del 15-5-2024 pel qual es notifica una Sentència al Sr. Abilio Pereira Teixeira.

Blanca Gómez De Urrutia De Antón, Secretària Judicial de la Batllia del Principat d’Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d’arrendaments amb núm. 4000395/2023, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Mapri, SL contra el Sr. Abilio Pereira Teixeira, ha recaigut Sentència del 8 de maig del 2024 que, reproduïda en la part dispositiva, diu així:

“Decideix:

Estimar substancialment la demanda formulada en data 5 d’octubre del 2023 per la representació processal de la Mapri, SL contra el Sr. Abilio Pereira Teixeira; Declarar resolt el contracte atorgat en data 20 de juliol del 2021 a comptar del 5 d’octubre del 2023, amb l’obligació de deixar el pis radicat a la parròquia d’Andorra la Vella, Edifici Sol i Neu, del Carrer Bonavista, Xamfrà amb Gil Torres núm. 9, 2n H a disposició de la propietat, sota apercebiment de desnonament; i condemnar al Sr. Abilio Pereira Teixeira a pagar a la demandant:

* la quantitat 992,86 € en concepte de principal;

* més 500 €/mes -que resulti impagat- en concepte d’ocupació indeguda a comptar de l’1 de novembre del 2023 i, fins a l’efectiu retorn de la possessió;

* I les despeses complementàries de calefacció i, aigua que s’acreditin des el mes d’octubre del 2023 fins el retorn de la possessió.

* Quant a la reclamació de danys aquests s’han de desestimar -per ser hipotètics i, futurs- i, això sense perjudici que pugui formular-se la pretensió en el moment processal oportú, de conformitat amb l’article 410, apartat quart del Codi de procediment civil.

* I, finalment els interessos i, les costes judicials i, extrajudicials causades, en els termes dels dos darrers fonaments de Dret.

Recordar que les execucions presentades a comptar de l’1 de gener del 2023 i consistents en l’entrega d’un bé immoble i el llançament dels ocupants hauran de ser executades sota l’autoritat del saig i això d’acord amb l’establert a l’article 375.1 del Codi de procediment civil, en base a la modificació introduïda per l’apartat 1 de l’article 14 de la Llei 41/2022, de l’1 de desembre, de mesures de protecció, d’estímul del mercat i de governança en l’àmbit de l’habitatge. Per tant una eventual demanda d’execució, tant en quant a la reclamació dinerària com pel que fa al retorn de la possessió, haurà de ser instada i...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR