Edicte B.A. del 17-12-2021 pel qual es notifica un Aute al Sr. Cristian Domingo Garcia i al Legal Representant de CTAM, SL.

Fecha de publicación29 Diciembre 2021
Fecha17 Diciembre 2021
Número de Gaceta141
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
1/1
www.bopa.ad
29 de desembre del 2021
Núm. 141
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte B.A. del 17-12-2021 pel qual es notica un Aute al Sr. Cristian Domingo Garcia i al Legal Repre-
sentant de CTAM, SL.
Alexandre Ferreira Teixeira, Secretari Judicial de la secció Civil de la Batllia del Principat d’Andorra,
Faig saber
Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d’arrendaments urbans núm. 2000485/2021,
seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, Carlos Julià Miró, contra Cristian Domingo Garcia
i CTAM, SL, ha recaigut Aute del 17 de setembre del 2021 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:
Decideix:
Primer.- Admetre a tràmit la demanda de resolució de contracte, de desnonament, i reclamació de quantitat,
a tramitar pel procediment d’arrendament, instada per la Sra. Isabel Maria De Oliveira Marques, procuradora
del Sr. Carlos Julià Miró contra el Sr. Cristian Domingo Garcia i contra la societat CTAM, SL.
Segon.- Donar trasllat de la demanda i de l’escrit de proposició de proves a la part demandada per tal que
comparegui en el procés i faci la contesta en el termini de tretze (13) dies hàbils, tot i advertint-lo que en
cas de que no comparegui en el termini esmentat se’l declararà en rebel·lia.
Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs de reposició davant d’aquest
mateix Tribunal (art. 324.1 Llei 24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil).
El recurs de reposició s’ha d’interposar en el termini dels tretze (13) dies hàbils següents al dia en què es
notica la resolució objecte de recurs, mitjançant un escrit en què ha de constar la fonamentació del recurs,
i s’hi ha d’adjuntar una còpia de la resolució objecte de recurs (art.325 Llei 24/2018, del 18 d’octubre, del
Codi de procediment civil)
I als efectes de noticació al Sr. Cristian Domingo Garcia i al Legal Representant de CTAM, SL, avui d’ignorat
parador, es publica aquest Edicte.
Andorra la Vella, el dia 17 de desembre del 2021.
El Secretari Judicial,
Alexandre Ferreira Teixeira
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
12-28
11:14:45

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR