Edicte B.A. del 17-12-2021 pel qual es notifica una Sentència al Sr. Carlos Felipe Pereira Da Silva Ferreira.

Fecha17 Diciembre 2021
Fecha de publicación29 Diciembre 2021
Número de Gaceta141
JF20211223_08_32_54

Edicte

Edicte B.A. del 17-12-2021 pel qual es notifica una Sentència al Sr. Carlos Felipe Pereira Da Silva Ferreira.

Tomàs Lomero Ribó, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d' arrendaments urbans, núm. 3000374/2021, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, Record Gegant, SL contra Carlos Felipe Pereira Da Silva Ferreira, ha recaigut la Sentència de data 9 de desembre del 2021, reproduïda en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Que estimant majoritàriament la demanda formulada per la societat mercantil andorrana per participacions ' Record Gegant, S.L.' contra el Sr. Carlos Filipe Pereira Da Silva Ferreira, ha de declarar i declara resolt en data un de juliol de l' any en curs el contracte privat d' arrendament sobre el pis 2n-4a de l' Edifici ' Mati-Mar' radicat al Carrer Sant Jordi número 17 del Pas de la Casa, Parròquia d' Encamp, i ha de condemnar i condemna al darrer a:

Primer.- deixar la unitat immobiliària descrita anteriorment, lliure, vàcua i expedita a la disposició de l' instant d' aquest plet.

Segon.- pagar a la demandant la quantitat global de dos mil dos-cents setanta-vuit euros amb setanta cèntims (2.278,70.- euros), incrementada amb els interessos legals compensatoris meritats a partir del dia vint-i-un de setembre de l' any en curs i fins que sigui íntegrament satisfeta.

Tercer.- pagar a la demandant la suma de vint-i-quatre euros amb cinquanta-sis cèntims (24,56.- euros) segons s' ha raonat al V.- Fonament de Dret.

Quart.- pagar en concepte d' ocupació indeguda la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR