Edicte B.A. del 17-12-2021 pel qual es notifica un Aute al legal representant de la societat Tb Produccions, SL.

Fecha17 Diciembre 2021
Fecha de publicación29 Diciembre 2021
Número de Gaceta141
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
1/1
www.bopa.ad
29 de desembre del 2021
Núm. 141
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte B.A. del 17-12-2021 pel qual es notica un Aute al legal representant de la societat Tb Produc-
cions, SL.
Patricia Medina Giles, Secretària Judicial de la Batllia del Principat d’Andorra,
Faig saber
Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d’Injunció amb núm. 5000504/2021, seguit entre
les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Andorra Telecom, SAU contra la societat Tb Produc-
cions, SL, ha recaigut Aute del 19 d’octubre de 2021 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:
“Decideix:
Primer.- Admetre a tràmit la petició de procediment d’injunció presentada per la societat Andorra Telecom,
SAU contra la societat Tb Produccions, S.L en reclamació de de la quantitat de 486,03€ en concepte de
rebuts impagats, més 20,00€ de taxes judicials.
Segon.- Requerir al deutor perquè en el termini dels tretze dies hàbils següents al dia en què se li notica
aquest aute, faci alguna de les actuacions següents:
a) Consigni o pagui al creditor l’import del deute reclamat.
b) Acrediti prop del tribunal que ha satisfet l’import del deute reclamat.
c) Comparegui per al·legar que s’oposa al deute reclamat i exposar els motius pels quals considera que
no ha de satisfer, en tot o en part, l’import del deute reclamat.
S’adverteix al deutor que, en cas que no ho faci, es despatxarà l’execució contra ell i se li imposaran les
costes processals.
Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs de reposició davant d’aquest
mateix tribunal (art. 324.1 Llei 24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil). El recurs de reposició
s’ha d’interposar en el termini dels tretze dies hàbils següents al dia en què es notica la resolució objecte de
recurs, mitjançant un escrit en què ha de constar la fonamentació del recurs, i s’hi ha d’adjuntar una còpia
de la resolució objecte de recurs (art.325 Llei 24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil).’’
I als efectes de noticació al legal representant de la societat Tb Produccions, SL, avui d’ignorat parador,
es publica aquest Edicte.
Andorra la Vella, el dia 17 de desembre del 2021.
La Secretària Judicial,
Patricia Medina Giles
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
12-28
11:14:12

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR