Edicte B.A. del 17-6-2022 per emplaçar al legal representant de la societat La Rambo, SLU.

Fecha de publicación13 Julio 2022
Fecha17 Junio 2022
Número de Gaceta83
JF20220707_07_56_07

Edicte

Edicte B.A. del 17-6-2022 per emplaçar al legal representant de la societat La Rambo, SLU.

Eduard Juste Armengol, Secretari judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil 5000158/2022 tramitat pel procediment laboral previst en el Codi de procediment civil, i a instància del Sr. Pol Fernandez Rivero s' emplaça al legal representant de la societat La Rambo, SLU per tal que comparegui en el procés i contesti a la demanda presentada per l' actora (còpia de la qual es troba a la seva disposició a la Batllia) en el termini de tretze (13) dies hàbils a comptar des de la publicació del present, d' acord amb allò disposat a l' article 288, del Codi de procediment civil, advertint-lo que si no compareix en el termini esmentat serà declarat en rebel·lia.

Així mateix, se li recorda que en mèrits de les disposicions de l' article 41 del Codi de Procediment Civil:

' 1. Amb caràcter general, en tots els processos és preceptiva la defensa i l' assistència tècnica prestades per un advocat. No obstant això, la intervenció de l' advocat és facultativa en els processos que se segueixen pel procediment abreujat quan la quantia del procés no sigui superior a 1.500 euros, i pel procediment de jurisdicció voluntària, llevat de l' internament d' urgència de persones. Aquesta intervenció també és facultativa en el procediment d' injunció si l' import del deute reclamat no és superior a 3.000 euros. Tampoc és necessària la intervenció...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR