Edicte B.A. del 18-4-2024 pel qual es notifica un Aute als Srs. Miquel Angel Alonso Marques i Elisabeth Juan Vega.

Fecha de publicación02 Mayo 2024
Número de Gaceta51
SecciónAdministració de Justícia
JF_2024_04_23_10_01_48

Edicte B.A. del 18-4-2024 pel qual es notifica un Aute als Srs. Miquel Angel Alonso Marques i Elisabeth Juan Vega.

Emilie Pombo Antunes, Secretària Judicial de la Batllia del Principat d’Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil amb núm. 6200635/2012, en fase d’execució, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la companyia Patrimoine Assegurances contra els Srs. Miquel Angel Alonso Marques i Elisabeth Juan Vega, ha recaigut Aute del 16 d’agost del 2024 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

“Decideix:

Primer.- Arxivar el procediment de referència, tot notificant a la persona executant que s’ha d’adreçar al saig que correspongui a l’efecte de sol·licitar l’execució forçosa.

Segon.- Mantenir la mesura d’embargament, tot i requerint a la part executant que acrediti davant d’aquest Tribunal, en el termini d’un mes a comptar de la notificació de la present resolució judicial, que ha sol·licitat l’execució forçosa al saig. En cas que la persona executant no ho acrediti en el termini indicat, aquest Tribunal deixarà sense efecte la mesura esmentada.

Tercer.- Notificar la present resolució judicial a la part executant.

Quart.- Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs d’apel·lació davant la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia (art. 342 del Codi de procediment civil). El recurs d’apel·lació s’ha d’interposar en el termini dels tretze dies hàbils següents al dia en què es notifica aquesta resolució, mitjançant un escrit en què ha de constar la fonamentació del recurs, i s’hi ha d’adjuntar una còpia de la resolució objecte de recurs on consti la data en què s’ha notificat...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR