Edicte B.A. del 18-4-2024 pel qual es notifica un Aute a la Sra. Valerie Danielle Nadine Doualle.

Fecha de publicación02 Mayo 2024
Número de Gaceta51
SecciónAdministració de Justícia
JF_2024_04_23_10_06_37

Edicte B.A. del 18-4-2024 pel qual es notifica un Aute a la Sra. Valerie Danielle Nadine Doualle.

Eduard Juste Armengol, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d’Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment de Mínima Quantia amb núm. 2000309/2002, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la companyia Servei de Telecomunicacions d’Andorra contra la Sra. Valerie Danielle Nadine Doualle, ha recaigut Aute del 20 de març de 2024 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

“Acorda:

Tenir per desistida al Servei de Telecomunicacions d’Andorra de la seva demanda interposada contra la Sra. Valerie Danielle Nadine Doualle i arxivar les presents actuacions sense altre tràmit.”

I als efectes de notificació a la Sra. Valerie Danielle Nadine Doualle, es publica aquest Edicte.

Andorra la Vella, el dia 18 d’abril de 2024

El Secretari Judicial
Eduard Juste Armengol

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR