Edicte B.A. del 19-9-2022 pel qual es notifica un Acord i es posa en coneixement al Sr. Alan Paul John Pierce de l' escrit presentat en data 21 de juliol del 2022.

Fecha de publicación28 Septiembre 2022
Fecha19 Septiembre 2022
Número de Gaceta115
SecciónAdministració de Justícia
JF20220920_08_27_14

Edicte

Edicte B.A. del 19-9-2022 pel qual es notifica un Acord i es posa en coneixement al Sr. Alan Paul John Pierce de l' escrit presentat en data 21 de juliol del 2022.

Tomàs Lomero Ribó, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en període d' execució en els autes del judici civil número 3000065/2022 Execució (3000074/2022 Tramitació), tramitat pel procediment d' Injunció, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Guarda Tot, SL contra el Sr. Alan Paul John Pierce, ha recaigut l' Acord de data 22 de juliol del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Acorda:

Primer.- Fixar que el Sr. Alan Paul John Pierce, part executada, ha de satisfer la quantitat següent pels conceptes que es detallen:

- Honoraris procurador 106,59 '

Total 106,59 '

Segon.- Donar trasllat a la part executada de l' escrit presentat per l' executant en data 21 de juliol de 2022.

Tercer.- Recordar que el professional del dret investit de funció pública que té autoritat per procedir a l' execució forçosa dels termes de la present resolució és el Saig, segons allò establert a la Llei 43/2014 del 18 de desembre, del Saig.

Quart.- Notificar la present resolució a les parts personades en el procés perquè puguin impugnar eventualment aquesta taxació de costes en el termini de tretze dies hàbils, a comptar de la notificació de la present resolució, tot segons allò establert a l' article 359 del Codi de procediment civil.

Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR