Edicte B.A. del 19-9-2022 pel qual es notifica un Aute als Ignorats Hereus del Sr. Perfecto Barcia Garrido.

Fecha de publicación28 Septiembre 2022
Fecha19 Septiembre 2022
Número de Gaceta115
SecciónAdministració de Justícia
JF20220920_08_15_46

Edicte

Edicte B.A. del 19-9-2022 pel qual es notifica un Aute als Ignorats Hereus del Sr. Perfecto Barcia Garrido.

Tomàs Lomero Ribó, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment de Jurisdicció Voluntària amb núm. 3000224/2022, seguit pel Sr. Perfecto Barcia Garrido, ha recaigut Aute del 13 de setembre del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- L' arxiu del present procediment de jurisdicció voluntària registrat amb el número 3000224/2022 fins que compareguin els successors del difunt Sr. Perfecto Barcia Garrido i sol·licitin l' entrega dels bens que obren dipositats en autes.

Segon.- No fer cap pronunciament sobre les costes judicials ocasionades.

Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar recurs d' apel·lació que es presenta directament davant la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d' Andorra, en el termini de 13 dies hàbils des de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR