Edicte B.A. del 2-4-2024 relatiu a la Cessació de pagaments i fallida del Sr. Luis Carlos Rodrigues Pinto, titular administratiu del negoci Serveis Professionals L.L, extensiva a la Sra. Liliana Filipa Gonçalves Pinto.

Fecha de publicación10 Abril 2024
Número de Gaceta44
SecciónCessació de pagaments i fallida
JPF_2024_04_02_11_17_06

Edicte B.A. del 2-4-2024 relatiu a la Cessació de pagaments i fallida del Sr. Luis Carlos Rodrigues Pinto, titular administratiu del negoci Serveis Professionals L.L, extensiva a la Sra. Liliana Filipa Gonçalves Pinto.

Patricia Medina Giles, Secretària Judicial de la Batllia del Principat d’Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment de Cessació de pagaments i fallida amb núm. 5000202/2022, interessant al Sr. Luís Carlos Rodrigues Pinto, titular administratiu del negoci Serveis Professionals L.L, extensiva a la Sra. Liliana Filipa Gonçalves Pinto, ha recaigut Aute del 25 de març de 2024 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

“Decideix:

Primer.- Ordenar el repartiment entre els creditors en els termes exposats per l’Administradora Judicial, tot donant trasllat per mitjà de la present resolució, de l’informe enregistrat en data 13 de març del 2024 als creditors per al seu degut coneixement.

Segon.- Requerir als creditors per tal que en el termini de cinc (5) dies a comptar de la notificació de la present resolució es posin en contacte amb l’Administradora Judicial tot indicant el número de compte on s’han de transferir dites quantitats.

Tercer.- Requerir a l’Administradora Judicial per tal que, una volta hagi procedit a la liquidació i repartiment provisional dels actius ho comuniqui a aquest tribunal, moment en què es procedirà a l’arxiu provisional, sense altre tràmit, dels presents autes.

Quart.- Requerir a l’Administradora Judicial per tal que informi de la resolució de la Sentència del procediment ordinari 1000112/2023.

Cinquè.- Notificar la present resolució a la massa de creditors, a l’Administradora Judicial i al Sr. Luis Carlos Rodrigues Pinto.

Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs de reposició davant d’aquest mateix tribunal (art. 324.2 Cpc). El recurs de reposició s’ha d’interposar en el termini dels tretze dies hàbils següents al dia...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR