Edicte B.A. del 20-3-2023 per emplaçar al Sr. Eric Enrique Mainza Rivera.

Fecha de publicación29 Marzo 2023
Fecha20 Marzo 2023
Número de Gaceta43
SecciónAdministració de Justícia
JC20230322_11_06_07

Edicte

Edicte B.A. del 20-3-2023 per emplaçar al Sr. Eric Enrique Mainza Rivera.

Eunice Azevedo Bandeira, Secretària judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil 1000040/2023 tramitat pel procediment ordinari previst en el Codi de procediment civil, i a instància la societat Migjorn, SLU s' emplaça al Sr. Eric Enrique Mainza Rivera per tal que comparegui en el procés i contesti a la demanda presentada per l' actora (còpia de la qual es troba a la seva disposició a la Batllia) en el termini de vint (20) dies hàbils a comptar des de la publicació del present, d' acord amb allò disposat en els articles 131 i 132 del Codi de procediment civil, tot fent-li l' advertiment que si no compareix en el termini esmentat serà declarat en rebel·lia i es seguirà el judici en la seva absència, sense ésser novament citat.

Així mateix, se li recorda que en mèrits de les disposicions de l' article 41 del Codi de Procediment Civil:

' 1. Amb caràcter general, en tots els processos és preceptiva la defensa i l' assistència tècnica prestades per un advocat. No obstant això, la intervenció de l' advocat és facultativa en els processos que se segueixen pel procediment abreujat quan la quantia del procés no sigui superior a 1.500 euros, i pel procediment de jurisdicció voluntària, llevat de l' internament d' urgència de persones. Aquesta intervenció també és facultativa en el procediment d' injunció si l' import del deute reclamat no és superior a 3.000 euros. Tampoc és necessària la intervenció de l' advocat per presentar escrits que tinguin com a...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR