Edicte B.A. del 20-3-2023 per emplaçar al Sr. Josep Ramon Da Costa Calvino i al legal representant de la societat Pintem Balança SL.

Fecha de publicación29 Marzo 2023
Fecha20 Marzo 2023
Número de Gaceta43
SecciónAdministració de Justícia
JC20230322_10_57_28

Edicte

Edicte B.A. del 20-3-2023 per emplaçar al Sr. Josep Ramon Da Costa Calvino i al legal representant de la societat Pintem Balança SL.

Patrícia Medina Giles, Secretària judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil 5000035/2023 tramitat pel procediment d' arrendaments previst en el Codi de procediment civil, i a instància de la Sra. Regina Riba Garcia s' emplaça al Sr. Josep Ramon Da Costa Calvino i al legal representant de la societat Pintem Balança SL per tal que compareguin en el procés i contestin a la demanda presentada per l' actora (còpia de la qual es troba a la seva disposició a la Batllia) en el termini de tretze (13) dies hàbils a comptar des de la publicació del present, d' acord amb allò disposat a l' article 280 del Codi de procediment civil, advertint-los que si no compareixen en el termini esmentat seran declarats en rebel·lia.

Així mateix, se' ls recorda que en mèrits de les disposicions de l' article 41 del Codi de Procediment Civil:

' 1. Amb caràcter general, en tots els processos és preceptiva la defensa i l' assistència tècnica prestades per un advocat. No obstant això, la intervenció de l' advocat és facultativa en els processos que se segueixen pel procediment abreujat quan la quantia del procés no sigui superior a 1.500 euros, i pel procediment de jurisdicció voluntària, llevat de l' internament d' urgència de persones. Aquesta intervenció també és facultativa en el procediment d' injunció si l' import del deute reclamat no és superior a 3.000 euros.

Tampoc és necessària la intervenció de l' advocat per...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR