Edicte B.A. del 20-7-2022 pel qual s'anuncia la venda en segona pública subhasta del local assenyalat amb el número 9, situat a la Planta Primera de l'Edifici Comercial "Els Marginets", ubicat al carrer Esteve Dolsa, número 16-18, d'Andorra la Vella.

Fecha de publicación27 Julio 2022
Fecha20 Julio 2022
Número de Gaceta90
SecciónAdministració de Justícia
JS20220720_11_04_29

Edicte

Edicte B.A. del 20-7-2022 pel qual s' anuncia la venda en segona pública subhasta del local assenyalat amb el número 9, situat a la Planta Primera de l' Edifici Comercial ' Els Marginets' , ubicat al carrer Esteve Dolsa, número 16-18, d' Andorra la Vella.

Noemí Rossell de la Casa, Secretària Judicial, de la Batllia del Principat d' Andorra

Faig saber

Que en el marc dels presents autes civils dalt referenciats, corresponents a la cessació de pagaments i fallida de la societat andorrana Andomar, SA i de l' herència jacent del qui fou Sr. Eurico Caldeiro Gonz'lez, l' honorable Sra. Batlle Laura Rodríguez Gonz'lez, ha acordat la venda en segona pública subhasta del local assenyalat amb el número 9, situat a la Planta Primera de l' Edifici Comercial ' Els Marginets' , ubicat al carrer Esteve Dolsa, número 16-18, d' Andorra la Vella, quin valor de taxació és de 86.890,08 ' , quedant a disposició de les persones interessades la corresponent valoració, amb les restants dades d' interès.

Descripció del bé:

Tipologia: local comercial

Tipus

Número

Superfície

Valoració

Local comercial

9

78,50m2

86.890,08 '

Situació: C/Esteve Dolsa, número 16-18, d' Andorra la Vella.

Càrregues i gravàmens: S' adverteix als interessats que el local es troba hipotecat.

Despeses comunitàries pendents: A data 27 de gener del 2022, el deute comunitari existent ascendia a 9.879,33 ' sense perjudici que el mateix hagi pogut augmentar des de l' esmentada data.

Tributs comunals pendents: Aquest local, a data 4 de febrer del 2022, no té cap deute global amb el Comú d' Andorra la Vella, sense perjudici que el mateix hagi pogut sorgir des de la referida data.

Informació sobre la subhasta:

Número de subhasta: Segona

Valoració del bé: 86.890,08 '

Tipus de sortida: El preu de sortida serà del setanta per cent (70%) de la valoració del bé immoble, a saber 60.823,06 ' .

Import de consignació prèvia a l' acte de subhasta: 9.123,5 ' (15%) (Aportació resguard pagament obligatori).

Compte de dipòsits i consignacions: AD88 0007 0012 0000 1640 3016 indicant com a concepte la referència 201800083804.

Lloc de celebració de la subhasta: a la Sala 1 de la Batllia del Principat d' Andorra.

Data i hora de la subhasta: 15 de setembre del 2022, a les 11:00 hores.

Per més informació els interessats poden adreçar-se a la Batllia del Principat d' Andorra, Secció civil número 7 (Tel. 870746) i/o a l' Administrador judicial Sr. Ciprià Garcia-Obledo Moyano...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR