Edicte B.A. del 20-9-2022 pel qual es notifica un Aute als Srs. Julià Cano Vila i Sarai Juarez Reinosa.

Fecha de publicación28 Septiembre 2022
Fecha20 Septiembre 2022
Número de Gaceta115
SecciónAdministració de Justícia
JF20220920_13_49_16

Edicte

Edicte B.A. del 20-9-2022 pel qual es notifica un Aute als Srs. Julià Cano Vila i Sarai Juarez Reinosa.

Alexandre Ferreira Teixeira, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d' Arrendaments Urbans amb núm. 2000161/2022, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la Fundació Privada Tresanet contra els Srs. Julià Cano Vila i Sarai Juarez Reinosa, ha recaigut Aute del 22 de juny del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Admetre tots els mitjans de prova proposats per la part actora.

Segon.- Declarar Srs. Sarai Juarez Reinosa i Julià Cano Vila en rebel·lia processal.

Tercer.- No efectuar expressa condemna en costes.

Quart.- No celebrar l' acte de judici oral i declarar el procés vist per a Sentència.

Cinquè.- Notificar la present resolució judicial a les parts interessades.

Sisè.- Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs de reposició davant d' aquest mateix Tribunal (art. 324.1 del...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR