Edicte B.A. del 20-9-2022 pel qual es notifica un Aute a la Sra. Kariana Janil Rodriguez Lopez.

Fecha de publicación28 Septiembre 2022
Fecha20 Septiembre 2022
Número de Gaceta115
SecciónAdministració de Justícia
JF20220920_13_48_09

Edicte

Edicte B.A. del 20-9-2022 pel qual es notifica un Aute a la Sra. Kariana Janil Rodriguez Lopez.

Alexandre Ferreira Teixeira, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d' Arrendaments Urbans amb núm. 2000293/2022, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la Sra. Maria Assumpta Torm Babot contra la Sra. Kariana Janil Rodríguez Lopez, ha recaigut Aute del 29 de juliol del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Admetre a tràmit la demanda de desnonament, de resolució de contracte i de reclamació de quantitat, a tramitar pel procediment d' arrendament, instada per la representació processal de la Sra. Maria Assumpta Torm Babot contra la Sra. Kariana Janil Rodríguez Lopez.

Segon.- No admetre a tràmit la petició de reclamació de danys i perjudicis; sense perjudici que la part actora pugui formular la seva pretensió en el moment processal oportú, de conformitat amb l' article 410.4 del Codi de procediment civil.

Tercer.- Donar trasllat de la demanda a la part demandada per tal que comparegui en el procés i faci la contesta en el termini de tretze (13) dies hàbils, tot i advertint-lo que en cas de que no comparegui en el termini esmentat se' l declararà en...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR