Edicte B.A. de 22-3-2023 per citar als Srs. Henry Eduardo Barón Baquero i Rossana Elsey.

Fecha de publicación29 Marzo 2023
Fecha22 Marzo 2023
Número de Gaceta43
SecciónAdministració de Justícia
JC20230322_10_48_48

Edicte

Edicte B.A. de 22-3-2023 per citar als Srs. Henry Eduardo Barón Baquero i Rossana Elsey.

Tomàs Lomero Ribó, secretari judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que, en el marc dels autes civils registrats amb el número 3000385/2021, seguits entre les parts, respectivament agent i defenent, Sr. Germà Canal Boga i el Club Esportiu Jenlai, se cita als Srs. Henry Eduardo Barón Baquero i Rossana Elsey, avui d' ignorat parador, per tal que el proper dia 26 d' abril de 2023 a les 11:30 hores, compareguin personalment a la Sala de Vistes número 2 de la Seu de la Justícia, a fi de practicar-los respectivament les proves III.-Testifical i IV.-Testifical, proposades per la part agent, advertint-los que d' acord amb l' article 180 del Codi de procediment civil, tenen el deure de comparèixer al judici oral, i en cas contrari poden incórrer en una multa coercitiva d' un import màxim de 750 euros, compatible amb la responsabilitat penal que se' n pugui deduir.

Tanmateix se' ls informa que l' article 202 del Codi de procediment civil disposa: ' 1. Els testimonis que compareguin al judici oral, amb independència de si han declarat, tenen el dret d' obtenir per part de qui n' ha proposat l' interrogatori una indemnització corresponent a les despeses que la compareixença els ha ocasionat, sense perjudici de la imposició de les costes processals que correspongui. Aquestes despeses se cenyeixen a les que estiguin...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR