Edicte B.A. del 22-4-2024 pel qual es notifica un Aute al legal representant de la societat Technokontrol Global Technologies SLU.

Fecha de publicación02 Mayo 2024
Número de Gaceta51
SecciónAdministració de Justícia
JF_2024_04_23_09_56_26

Edicte B.A. del 22-4-2024 pel qual es notifica un Aute al legal representant de la societat Technokontrol Global Technologies SLU.

Guillem Janer Moreno, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d’Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment abreujat amb núm. 6000211/2023, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Mora Banc Grup SA contra la societat Technokontrol Global Technologies SLU, ha recaigut Aute del 16 d’abril de 2024 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

“Decideix:

Primer.- Declarar en situació processal de rebel·lia la demandada, la societat Technokontrol Global Technologies, SLU.

Segon.- No efectuar expressa condemna en costes processals.

Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs de reposició davant d’aquest mateix tribunal (art. 324.1 Llei vigent del Codi de procediment civil). El recurs de reposició s’ha d’interposar en el termini dels tretze dies hàbils següents al dia en què es notifica la resolució objecte de recurs, mitjançant un escrit en què ha de constar la fonamentació del recurs, i s’hi ha d’adjuntar una còpia de la resolució objecte de recurs (art.325 Llei vigent del Codi de procediment civil)”.

I als efectes de notificació al legal representant de la societat Technokontrol Global Technologies SLU es publica aquest Edicte.

Andorra la Vella...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR