Edicte B.A. del 23-11-2021 pel qual es notifica una providència al Sr. Peter John Green.

Fecha de publicación09 Diciembre 2021
JF20211129_13_42_38

Edicte

Edicte B.A. del 23-11-2021 pel qual es notifica una providència al Sr. Peter John Green.

Eunice Azevedo Bandeira, Secretària Judicial del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil número 1000183/2021 tramitat pel procediment abreujat seguit entre les parts respectivament agent i defenent, la Comunitat de propietaris de l' edifici residencial sella (parquing) contra el Sr. Peter John Green, ha recaigut Providència de data 29 de setembre del 2021, la part dispositiva de la qual diu:

Que de conformitat amb el que disposen els articles 131 i 132 per remissió de l' article 253.2 de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text consolidat del Codi de procediment civil és procedent admetre a tràmit la demanda i donar-ne trasllat a la part demandada per tal que comparegui en el procés, la contesti en el termini de vint dies hàbils amb l' advertiment que si no compareix en el termini esmentat serà declarada en situació processal de rebel·lia.

Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs de reposició davant d' aquest mateix tribunal (art. 324.1 Llei 22/2021, de text consolidat del Codi de procediment civil). El recurs de reposició s' ha d' interposar en el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR