Edicte B.A. del 23-11-2021 pel qual es notifica un Aute al Sr. Aniol Sualis Boquera.

Fecha de publicación09 Diciembre 2021
Fecha23 Noviembre 2021
SecciónAdministració de Justícia
Número de Gaceta129
JF20211129_13_30_22

Edicte

Edicte B.A. del 23-11-2021 pel qual es notifica un Aute al Sr. Aniol Sualis Boquera.

Tom's Lomero Ribó, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra, actuant en substitució.

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d' injunció núm. 4000455/2021, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, societat Andorra Telecom, SAU contra el Sr. Aniol Sualis Boquera, ha recaigut Aute del 27 de setembre de 2021 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Admetre a tràmit la petició de procediment d' injunció presentada per la societat Andorra Telecom, SAU contra la societat Aniol Sualis Boquera en reclamació de l' import de 230,46' .

Segon.- Requerir al deutor perquè en el termini dels tretze dies hàbils següents al dia en què se li notifica aquest aute, faci alguna de les actuacions següents:

a) Consigni o pagui al creditor l' import del deute reclamat.

b) Acrediti prop del tribunal que ha satisfet l' import del deute reclamat.

c) Comparegui per al·legar que s' oposa al deute reclamat i exposar els motius pels quals considera que no ha de satisfer, en tot o en part, l' import del deute reclamat.

S' adverteix al deutor que, en cas que no ho faci, es despatxarà l' execució contra ell i se li imposaran les costes processals.

Aquesta resolució no és ferma i contra la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR