Edicte B.A. del 23-4-2024 pel qual es notifica una Sentència a la Sra. Marcia Gerhardt Boloto.

Fecha de publicación02 Mayo 2024
Número de Gaceta51
SecciónAdministració de Justícia
JF_2024_04_23_10_27_37

Edicte B.A. del 23-4-2024 pel qual es notifica una Sentència a la Sra. Marcia Gerhardt Boloto.

Guillem Janer Moreno, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d’Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment abreujat amb núm. 6000176/2022, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, l’entitat bancària Mora Banc Grup, SA contra la Sra. Marcia Gerhardt Boloto, ha recaigut Sentència del 19 d’abril del 2024 que, reproduïda en la part dispositiva, diu així:

“Decideix:

Primer.- Estimar de forma parcial la demanda formulada per la representació processal de la societat Mora Banc Grup, SA contra la Sra. Marcia Gerhardt Boloto, i condemnar aquesta darrera a pagar la suma de 2.073,75.-euros, incrementada dels interessos legals meritats a comptar de la fermesa de la present resolució judicial.

Segon.- No fer expressa imposició del pagament de les costes judicials ocasionades, en la forma prevista al Sisè.- Fonament Jurídic de la present resolució judicial.

Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs d’apel·lació davant la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia. El recurs d’apel·lació s’ha d’interposar en el termini dels vint dies hàbils següents al dia en què es notifica aquesta resolució, mitjançant un escrit en què ha de constar la fonamentació del recurs, i s’hi ha d’adjuntar una còpia de la resolució objecte de recurs on consti la data en què s’ha notificat. El mateix dia en què s’interposi el recurs d’apel·lació davant la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, s’ha de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR