Edicte B.A. del 23-4-2024 pel qual es notifica un Aute al Sr. Helder Manuel Gomes Fonseca.

Fecha de publicación02 Mayo 2024
Número de Gaceta51
SecciónAdministració de Justícia
JF_2024_04_23_10_36_56

Edicte B.A. del 23-4-2024 pel qual es notifica un Aute al Sr. Helder Manuel Gomes Fonseca.

Eduard Juste Armengol, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d’Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d’Injunció amb núm. 2000143/2024, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Andorra Telecom SAU contra el Sr. Helder Manuel Gomes Fonseca, ha recaigut Aute del 28 de març de 2024 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

“Decideix:

Primer.- Admetre a tràmit la petició de procediment d’injunció presentada per la representació processal de la societat Andorra Telecom, SAU contra el Sr. Helder Manuel Gomes Fonseca en reclamació de 275,90.-euros.

Segon.- Requerir al deutor perquè en el termini dels tretze (13) dies hàbils següents al dia en què se li notifica aquest aute, faci alguna de les actuacions següents:

a) Consigni o pagui al creditor l’import del deute reclamat.

b) Acrediti prop del tribunal que ha satisfet l’import del deute reclamat.

c) Comparegui per al·legar que s’oposa al deute reclamat i exposar els motius pels quals considera que no ha de satisfer, en tot o en part, l’import del deute reclamat.

S’adverteix al deutor que, en cas que no ho faci, es despatxarà l’execució contra ell i se li imposaran les costes processals.

Tercer.- Notificar la present resolució judicial a les parts interessades.

Quart.- Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs de reposició davant d’aquest mateix tribunal (art. 324.1 del Codi de procediment civil). El recurs de reposició s’ha d’interposar en el termini dels tretze dies hàbils següents al dia en què es notifica la resolució objecte de recurs, mitjançant un escrit en què ha de constar la fonamentació del recurs, i s’hi ha d’adjuntar una còpia de la resolució objecte de recurs (art.325 del Codi de procediment civil).”

Altrament, es fa avinent al Sr. Helder Manuel Gomes Fonseca que té a la seva disposició en aquesta Hble. Batllia, còpia de la demanda formulada per la representació processal de la societat Andorra Telecom SAU...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR