Edicte B.A. del 24-1-2024 pel qual es notifica una Sentència a la societat Gohan, SLU i al Sr. Xavier Bofarull Roca.

Fecha de publicación30 Enero 2024
Número de Gaceta14
SecciónAdministració de Justícia
JF_2024_01_26_08_27_33

Edicte B.A. del 24-1-2024 pel qual es notifica una Sentència a la societat Gohan, SLU i al Sr. Xavier Bofarull Roca.

Ainhoa Miñambres Garcia, Secretària Judicial de la Batllia del Principat d’Andorra,

Faig saber

Que, en el marc dels autes civils enregistrats amb el número seqüencial 7000136/2022, seguits pel procediment ordinari, entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Financera Pyrenees, SA contra la societat Gohan, SLU i el Sr. Xavier Bofarull Roca, ha recaigut Sentència de data 15 de gener de 2024, la part dispositiva de la qual diu:

“Decideixo:

Estimar la demanda interposada per la mercantil andorrana Societat Financera Pyrénées, SA contra la mercantil andorrana Gohan SLU i el Sr. Xavier Bofarull Roca, ambdues parts en rebel·lia processal, i condemnar solidàriament la part demandada a pagar a la part agent la suma total de 78.417,35 €, incrementada pels interessos moratoris del doble del legal previstos a la Llei 22/2013, del 28 de novembre, en què s’estableixen mesures contra la morositat comptadors a partir de la fermesa de la present resolució i fins a total liquidació del deute, així com la totalitat de les costes processals causades, inclosos els honoraris d’advocat i procurador, a acreditar en període d’execució de sentència.

Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs d’apel·lació davant la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia (art. 250 i 329 CPC). El recurs d’apel·lació s’ha d’interposar en el termini dels vint dies hàbils següents al dia en què es notifica aquesta resolució, mitjançant un escrit en què ha de constar la fonamentació del recurs, i s’hi ha d’adjuntar una còpia de la resolució objecte de recurs on consti la data en què s’ha notificat (art. 334.1 i 3 CPC). El mateix dia en...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR