Edicte B.A. del 24-1-2024 pel qual es notifica un Aute al Sr. Antoni Muñoz Soriano.

Fecha de publicación30 Enero 2024
Número de Gaceta14
SecciónAdministració de Justícia
JF_2024_01_26_08_17_52

Edicte B.A. del 24-1-2024 pel qual es notifica un Aute al Sr. Antoni Muñoz Soriano.

Ainhoa Miñambres Garcia, Secretària Judicial de la Batllia del Principat d’Andorra,

Faig saber

Que, en el marc dels autes civils enregistrats amb el número seqüencial 7000151/2023, de dipòsit judicial seguits pel procediment de jurisdicció voluntària, entre les parts, respectivament, sol·licitant i interessat, la societat Proxi, SL, a favor del Sr. Antoni Muñoz Soriano, ha recaigut Aute de data 15 de gener de 2024, la part dispositiva del qual diu:

“Decideix:

Primer.- Procedir a efectuar el retorn del dipòsit judicial efectuat en data 21 de juliol de 2023 a la part dipositant, segons ha interessat la part sol·licitant, fent entrega de la quantitat dinerària per import de 328,80 euros.

Segon.- Notificar la present resolució judicial a les parts interessades.

Tercer.- Decretar l’arxiu dels presents autes.

Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs d’apel·lació, que s’ha de tramitar davant la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia (article 342 de la Llei vigent del Codi de procediment civil), el qual té efectes suspensius llevat que aquesta Llei o les altres lleis aplicables estableixin altrament (article 438.1 de la Llei vigent del Codi de procediment civil).

El recurs d’apel·lació s’ha d’interposar en el termini dels tretze dies hàbils següents al dia en què es notifica aquesta resolució, mitjançant un escrit en què ha de constar la fonamentació del recurs, i s’hi ha d’adjuntar una còpia de la resolució objecte de recurs on consti la data en què s’ha notificat (article 334.1 i 3 de la Llei vigent del Codi de procediment civil).”

I als efectes de notificació al Sr. Antoni...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR