Edicte B.A. de 24-1-2024 pel qual es notifica un Aute al legal representant de la societat TK Investments, SLU.

Fecha de publicación30 Enero 2024
Número de Gaceta14
SecciónAdministració de Justícia
JF_2024_01_25_08_29_33

Edicte B.A. de 24-1-2024 pel qual es notifica un Aute al legal representant de la societat TK Investments, SLU.

Ainhoa Miñambres Garcia, Secretària Judicial, de la Batllia del Principat d’Andorra

Faig saber

Que, en el marc dels autes civils enregistrats amb el número seqüencial 7000204/2023, seguits pel procediment abreujat, entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Mora Banc Grup, SA contra la societat TK Investments, SLU, ha recaigut Aute en data 15 de gener del 2024 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

“Primer.- Declarar en situació processal de rebel·lia a la societat TK Investments, SLU. Segon.- No efectuar expressa condemna en costes processals. Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs de reposició davant d’aquest mateix tribunal (art. 324.1 del Codi de procediment civil). El recurs de reposició s’ha d’interposar en el termini dels tretze dies hàbils següents al dia en què es notifica la resolució objecte de recurs, mitjançant un escrit en què ha de constar la fonamentació del recurs, i s’hi ha d’adjuntar una còpia de la resolució objecte de recurs (art. 325 del Codi de procediment civil)”

I als efectes de notificació al legal representant de la societat TK Investments...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR