Edicte B.A. del 24-1-2024 pel qual es notifica un Aute a la Sra. Jacqueline Bosch.

Fecha de publicación30 Enero 2024
Número de Gaceta14
SecciónAdministració de Justícia
JF_2024_01_24_16_02_59

Edicte B.A. del 24-1-2024 pel qual es notifica un Aute a la Sra. Jacqueline Bosch.

Patricia Medina Giles, Secretària Judicial de la Batllia del Principat d’Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d’injunció núm. 5000425/2023, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la Comunitat de Propietaris de l’Edifici La Borda contra la Sra. Jacqueline Bosch, ha recaigut Aute de l’11 de gener de 2024 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

“Decideix:

Primer.- Despatxar execució contra la Sra. Jacqueline Bosch per l’import reclamat de 3.099,12€ en concepte d’impagaments de despeses de copropietat, més 28,43€ de despeses de reclamació extrajudicial, així com 30,00€ en concepte de taxes judicials i les despeses d’advocat i procurador.

Segon.- Condemnar a la part demandada al pagament de les costes processals.

Aquesta resolució és ferma i contra la mateixa no es pot interposar cap recurs (art. 265.2 Cpc).”

I als efectes de notificació al Legal Representant de la societat Nexo Software SLU es publica aquest Edicte.

Andorra la Vella, el dia 24 de gener de 2024

La Secretària Judicial
Patricia Medina Giles

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR