Edicte B.A. del 25-1-2023 pel qual es notifica un Aute al Sr. Alexis Pérez Tapias.

Fecha de publicación30 Enero 2024
Número de Gaceta14
SecciónAdministració de Justícia
JF_2024_01_25_14_20_54

Edicte B.A. del 25-1-2023 pel qual es notifica un Aute al Sr. Alexis Pérez Tapias.

Sr. Josep Pol Pedrós, Secretari Judicial del Principat d’Andorra,

Faig saber

Que, en el marc dels autes de Jurisdicció de Menors enregistrats amb el número seqüencial 2000015/2019, ha recaigut Aute de data 25 de gener de 2024, la part dispositiva del qual diu:

“Primer.- Facultar al Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (SEAIA) per a proposar canvis en la freqüència, temporalitat i/o modalitat dels contactes maternofilials -sempre que les trobades no interfereixin en les responsabilitats o estat emocional de l’E. i la L.- però sense la necessitat que els menors estiguin acompanyats dels seus avis materns.

Les visites extraordinàries que siguin sol·licitades pels progenitors, sí que hauran de ser en presència, d’almenys un dels avis materns.

Segon.- Notificar la present resolució judicial als avis materns, els progenitors dels menors, al Ministeri d’Afers Socials i Funció Pública, i al Magnífic Ministeri Fiscal.

Tercer.- Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs d’apel·lació que es presenta directament davant la Sala del Tribunal Superior de Justícia, en el termini de 13 dies hàbils des de la notificació de la Sentència, havent d’adjuntar còpia de la present sentència on consti la data de la notificació i igualment havent de comunicar, el mateix dia, la interposició del recurs a aquest Hble. Tribunal, en seguiment de les disposicions de la Llei 22/2021 de 17 de setembre, de text consolidat del Codi de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR