Edicte B.A. del 25-4-2024 pel qual es notifica un Aute al Sr. Miquel Álvarez Moreno.

Fecha de publicación02 Mayo 2024
Número de Gaceta51
SecciónAdministració de Justícia
JF_2024_04_25_16_12_43

Edicte B.A. del 25-4-2024 pel qual es notifica un Aute al Sr. Miquel Álvarez Moreno.

Eduard Juste Armengol, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d’Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment abreujat amb núm. 2000225/2002, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la companyia Servei de Telecomunicacions d’Andorra contra el Sr. Miquel Álvarez Moreno, ha recaigut Aute del 20 de març de 2024 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

“Acorda:

Tenir per desistida al Servei de Telecomunicacions d’Andorra de la seva demanda interposada contra el Sr. Miquel Álvarez Moreno i arxivar les presents actuacions sense altre tràmit.”

I als efectes de notificació al Sr. Miquel Álvarez Moreno, es publica aquest Edicte.

Andorra la Vella, el dia 25 d’abril de 2024

El Secretari Judicial
Eduard Juste Armengol

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR