Edicte B.A. del 25-4-2023 pel qual es notifica un Aute al Sr. Eugenio Else Peralta Cabrera.

Fecha de publicación03 Mayo 2023
Fecha25 Abril 2023
Número de Gaceta56
SecciónAdministració de Justícia
JF20230427_12_04_32

Edicte

Edicte B.A. del 25-4-2023 pel qual es notifica un Aute al Sr. Eugenio Else Peralta Cabrera.

Tomàs Lomero Ribó, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment Família amb núm. 3000002/2023, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la Sra. Alicia Noemi Benitez Ruiz Diaz contra el Sr. Eugenio Else Peralta Cabrera, ha recaigut Aute del 13 d' abril del 2023 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Declarar en situació processal de rebel·lia al demandat Sr. Eugenio Else Peralta Cabrera.

Segon.- No efectuar expressa condemna en costes processals.

Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs de reposició davant d' aquest mateix tribunal (art. 324.1 del Codi de procediment civil). El recurs de reposició s' ha d' interposar en el termini dels tretze dies hàbils següents al...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR