Edicte B.A. del 25-4-2023 pel qual es notifica un Aute a la Sra. Martina Camiade Boyer.

Fecha de publicación03 Mayo 2023
Fecha25 Abril 2023
Número de Gaceta56
SecciónAdministració de Justícia
JF20230425_08_43_02

Edicte

Edicte B.A. del 25-4-2023 pel qual es notifica un Aute a la Sra. Martina Camiade Boyer.

Ainhoa Mi'ambres Garcia, Secretària Judicial, de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que, en el marc dels autes civils enregistrats amb el número seqüencial 7100099/1997, seguit pel procediment ordinari, entre les parts, respectivament, agent i defenent, l' entitat Mora Banc Grup, SA contra els Srs. Miquel Bons Sucarana i Martina Camiade Boyer, ha recaigut Aute en data 13 de març de 2023 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Primer.- Remetre el present procediment a la Presidència de la Batllia a fi que l' atribueixi al Batlle a qui per torn correspongui.

Segon.- Notificar...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR