Edicte B.A. del 25-4-2023 pel qual es notifica un Aute al Sr. Stephen Richard Banks.

Fecha de publicación03 Mayo 2023
Fecha25 Abril 2023
Número de Gaceta56
SecciónAdministració de Justícia
JF20230427_11_12_33

Edicte

Edicte B.A. del 25-4-2023 pel qual es notifica un Aute al Sr. Stephen Richard Banks.

Emilie Antunes Pombo, Secretària Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment Ordinari amb núm. 6000223/2022, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, el Sr. Alexandre Bernard Pascal Merland contra el Sr. Stephen Richard Banks, ha recaigut Aute del 21 d' abril de 2023 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Declarar en situació processal de rebel·lia al demandat, Sr. Stephen Richard Banks.

Segon.- No efectuar expressa condemna en costes processals.

Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs de reposició davant d' aquest mateix tribunal (art. 324.1 Llei vigent del Codi de procediment civil). El recurs de reposició s' ha d' interposar en el termini dels tretze dies hàbils...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR