Edicte B.A. del 26-1-2024 pel qual es notifica una Sentència al Sr. Marc Giebels Van Bekestein.

Fecha de publicación30 Enero 2024
Número de Gaceta14
SecciónAdministració de Justícia
JF_2024_01_29_09_15_14

Edicte B.A. del 26-1-2024 pel qual es notifica una Sentència al Sr. Marc Giebels Van Bekestein.

Ainhoa Miñambres Garcia, Secretària Judicial, de la Batllia del Principat d’Andorra

Faig saber

Que, en el marc dels autes civils enregistrats amb el número seqüencial 7000140/2023, seguits pel procediment ordinari, entre les parts, respectivament, agent i defenent, el Sr. Raul Gonzalez Fernandez contra el Sr. Marc Giebels Van Bekestein, ha recaigut Sentència en data 17 de gener del 2024 que, reproduïda en la part dispositiva, diu així:

Decideix:

“Estimar íntegrament la demanda interposada pel Sr. Raul Gonzalez Fernandez contra el Sr. Marc Giebels Van Bekestein, en rebel·lia processal, i, en els seus mèrits condemnar-lo al pagament de la suma total de 90.977,50€ incrementada amb els interessos legals comptadors a comptar del 18 de gener de 2022 i fins a total liquidació del deute, així com sufragar la totalitat de les costes processals causades, inclosos els honoraris d’adovcat i procurador, a acreditar en període d’execució de sentència.

Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs d’apel·lació davant la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia (art. 250 i 329 CPC). El recurs d’apel·lació s’ha d’interposar en el termini dels vint dies hàbils següents al dia en què es notifica aquesta resolució, mitjançant un escrit en què ha de constar la fonamentació del recurs, i s’hi ha d’adjuntar una còpia de la resolució objecte de recurs on consti la data en què s’ha notificat (art. 334.1 i 3 CPC). El mateix dia en què s’interposi recurs d’apel·lació davant la Sala Civil del...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR