Edicte B.A. del 26-1-2024 pel qual es notifica un Aute al Sr. Carlos David Cordero Medina.

Fecha de publicación30 Enero 2024
Número de Gaceta14
SecciónAdministració de Justícia
JF_2024_01_26_09_32_44

Edicte B.A. del 26-1-2024 pel qual es notifica un Aute al Sr. Carlos David Cordero Medina.

Ainhoa Miñambres Garcia, Secretària Judicial, de la Batllia del Principat d’Andorra

Faig saber

Que, en el marc dels autes civils enregistrats amb el número seqüencial 7000215/2023, de dipòsit judicial seguits pel procediment de jurisdicció voluntària, entre les parts, respectivament, dipositant i dipositari, la societat La Mare dels Ous, SL, i el Sr. Carlos David Medina Cordero, ha recaigut Aute en data 11 de desembre de 2023 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

“Decideix:

Primer.- Donar lloc a la petició de dipòsit judicial formulada en data 30 d’octubre de 2023 per la societat La Mare dels Ous, SLU, per haver-se fet entrega de la quantitat dinerària, aixi com dels documents adjunts a la sol·licitud, al Sr. Carlos David Cordero Medina, procedint-se seguidament, a l’arxiu dels presents autes sense altre tràmit.

Segon.- Notificar la present resolució judicial a les parts interessades.

Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs d’apel·lació, que s’ha de tramitar davant la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia (article 342 de la Llei vigent del Codi de procediment civil), el qual té efectes suspensius llevat que aquesta Llei o les altres lleis aplicables estableixin altrament (article 438.1 de la Llei vigent del Codi de procediment civil).

El recurs d’apel·lació s’ha d’interposar en el termini dels tretze dies hàbils següents al dia en què es notifica aquesta resolució, mitjançant un escrit en què ha de constar la fonamentació del recurs, i s’hi ha d’adjuntar una còpia de la resolució objecte de recurs on consti la data en què s’ha notificat (article 334.1 i 3 de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR