Edicte B.A. del 26-11-2021 pel qual es notifica una Providència al legal representant de la societat Soho Chic, SL.

Fecha de publicación09 Diciembre 2021
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
1/1
www.bopa.ad
9 de desembre del 2021
Núm. 129
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte B.A. del 26-11-2021 pel qual es notica una Providència al legal representant de la societat Soho
Chic, SL.
Patricia Medina Giles, Secretària Judicial de la Batllia del Principat d’Andorra,
Faig saber
Que en els autes del judici civil núm. 5000473/2021, tramitats pel procediment de cessació de pagaments
i fallida de la societat Soho Chic, SL, ha recaigut Providència del 27 de setembre de 2021 que, reproduïda
en la part dispositiva, diu així:
“Decideix:
Primer.- Concedir al representant legal de la societat Soho Chic, SL el termini improrrogable de vuit (8) dies
per tal que acrediti documentalment els següents extrems:
1. Situació dels comptes bancaris de la societat del darrer any;
2. L’existència dels deutes, amb indicació de l’import i del creditor;
3. Situació de la societat Soho Chic, SL, amb indicació de si té activitat mercantil, contracte d’arrendament
de local, treballadors en plantilla, estat del pagament de les nòmines i de les cotitzacions socials, així com
dels negocis titularitat de la mercantil, si escau.
Segon.- Fent avinent a la part promotora què si en el dit termini no ha aportat la documentació requerida,
se la tindrà per voluntàriament desistida de les presents actuacions, procedint-se a l’arxiu denitiu de les
presents actuacions, sense efectuar cap més altre tràmit.’’I als efectes de noticació al legal representant
de la societat Soho Chic, SL, avui d’ignorat parador, es publica aquest Edicte.
Andorra la Vella, el dia 26 de novembre del 2021.
La Secretària Judicial,
Patricia Medina Giles
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
12-07
14:43:11

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR