Edicte B.A. del 28-6-2022 pel qual es notifica un Acord als Srs. Anna Ziolkowska i Kazimierz Pac.

Fecha de publicación20 Julio 2022
Fecha28 Junio 2022
Número de Gaceta86
JF20220712_13_12_23

Edicte

Edicte B.A. del 28-6-2022 pel qual es notifica un Acord als Srs. Anna Ziolkowska i Kazimierz Pac.

Blanca Gómez de Urrutia de Antón, Secretària Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d' execució de les costes processals amb núm. 4000006/2022, seguit entre les parts, respectivament, executant i executats, la comunitat de titulars de domini útil de l' Aparthotel El Pedral, bloc f contra els Srs. Anna Ziolkowska i Kazimierz Pac, ha recaigut Acord del 7 de març del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Fixar que els Srs. Anna Ziolkowska i Kazimierz Pac, part executada, han de satisfer la quantitat següent pels conceptes que es detallen:

- Honoraris advocat 1.470,21 '

- Honoraris procurador 242,44 '

- Taxes judicials 86,06 '

Total 1.798,71 '

Segon.- Donar trasllat a la part executada de l' escrit presentat per l' executant en data 5-11-2021.

Tercer.- Recordar que el professional del dret investit de funció pública que té autoritat per procedir a l' execució forçosa dels termes de la present resolució és el Saig, segons allò establert a la Llei 43/2014 del 18 de desembre, del Saig.

Quart.- Notificar la present resolució a les parts personades en el procés perquè puguin impugnar eventualment aquesta taxació de costes en el termini de tretze dies hàbils, a comptar de la notificació de la present resolució, tot segons allò establert a l' article 359 del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil.

Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR