Edicte B.A. del 28-7-2022 pel qual es notifica un Acord al Sr. Rafael Jose Gutierrez Garcia.

Fecha de publicación03 Agosto 2022
Fecha28 Julio 2022
Número de Gaceta94
JF20220801_10_51_41

Edicte

Edicte B.A. del 28-7-2022 pel qual es notifica un Acord al Sr. Rafael Jose Gutierrez Garcia.

Eunice Azevedo Bandeira, Secretària Judicial de la Batllia d' Andorra,

Faig saber

Que en període d' execució de la Sentència recaiguda en els autes del judici civil número 1000026/2022 Execució (1000038/2020 Tramitació), tramitat pel procediment abreujat, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, l' entitat Mora Banc Grup, SA contra el Sr. Rafael Jose Gutierrez Garcia, ha recaigut l' Acord de data 13 de juny del 2022, quina part dispositiva diu:

' Acorda:

Primer.- Fixar que el Sr. Rafael Jose Gutierrez Garcia, part executada, ha de satisfer la quantitat següent pels conceptes que es detallen:

Honoraris advocat 1.422,54 '

Honoraris procurador 228,86 '

Taxes judicials 88,03 '

Total 1.739,43 '

Segon.- Donar trasllat a la part executada de l' escrit presentat per l' executant en data 8 de juny del 2022.

Tercer.- Recordar que el professional del dret investit de funció pública que té autoritat per procedir a l' execució forçosa dels termes de la present resolució és el Saig, segons allò establert a la Llei 22/2021 del 17 de setembre, de text consolidat del Codi de procediment civil.

Quart.- Notificar la present resolució a les parts personades en el procés perquè puguin impugnar eventualment aquesta taxació de costes en el termini de tretze dies hàbils, a comptar de la notificació de la present resolució, tot segons allò establert a l' article 359 de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text consolidat del Codi de procediment.

Aquesta...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR