Edicte B.A. del 29-11-2021 per emplaçar al Sr. Peter Green.

Fecha de publicación09 Diciembre 2021
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
1/1
www.bopa.ad
9 de desembre del 2021
Núm. 129
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte B.A. del 29-11-2021 per emplaçar al Sr. Peter Green.
Noemí Rossell de la Casa, Secretària judicial de la Batllia del Principat d’Andorra ( en substitució),
Faig saber
Que en els autes del judici civil 6000166/2021 tramitat pel procediment abreujat previst en el Codi de
procediment civil, a instància de la comunitat de propietaris de l’edici residencial Sella bloc 2, i en mèrits
de la Providència de data 4 d’octubre 2021, s’emplaça al Sr. Peter Green per tal que contesti a la demanda
presentada per l’actora (còpia de la qual es troba a la seva disposició a la Batllia) en el termini de vint (20)
dies hàbils a comptar des de la noticació de la present, d’acord amb allò disposat a l’article 253 del Codi
de procediment civil, tot fent-li l’advertiment que si no es persona o compareix en el procés serà declarat
en rebel·lia i es seguirà el judici en la seva absència, sense ésser novament citat.
Així mateix, se li recorda que en mèrits de les disposicions de l’article 41 del Codi de Procediment Civil, se
us informa que:
“1. Amb caràcter general, en tots els processos és preceptiva la defensa i l’assistència tècnica prestades per
un advocat. No obstant això, la intervenció de l’advocat és facultativa en els processos que se segueixen
pel procediment abreujat quan la quantia del procés no sigui superior a 1.500 euros, i pel procediment de
jurisdicció voluntària, llevat de l’internament d’urgència de persones. Aquesta intervenció també és facul-
tativa en el procediment d’injunció si l’import del deute reclamat no és superior a 3.000 euros.
Tampoc és necessària la intervenció de l’advocat per presentar escrits que tinguin com a objecte perso-
nar-se en el procés o demanar la suspensió urgent de vistes, audiències o compareixences, si concorren
motius excepcionals.
2. Les parts poden comparèixer en el procés personalment o representades per un advocat o un procu-
rador col·legiats com a membres exercents al Col·legi Ocial d’Advocats d’Andorra o al Col·legi Ocial de
Procuradors d’Andorra, respectivament, llevat que aquesta Llei o les altres lleis aplicables estableixin una
altra cosa. No obstant això, en cas que les parts siguin persones jurídiques, han de comparèixer en el pro-
cés assistides per un advocat i representades per un procurador col·legiats com a membres exercents al
Col·legi Ocial d’Advocats d’Andorra i al Col·legi Ocial de Procuradors d’Andorra, llevat que aquesta Llei o
les altres aplicables estableixin una altra cosa.”
Quin ordeno la seva publicació al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra a efectes de noticació al Sr. Peter
Green, avui d’ignorat parador i/o a qui no s’ha pogut portar a terme la comunicació amb ecàcia plena.
Andorra la Vella, el dia 29 de novembre del 2021
La secretària judicial
Noemi Rossell de la Casa ( en substitució)
Citacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
12-07
14:44:48

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR