Edicte B.A. del 29-5-2024 pel qual es notifica un Aute a la Sra. Juncal Rodríguez Lázaro.

Fecha de publicación05 Junio 2024
Número de Gaceta62
SecciónAdministració de Justícia
JF_2024_05_30_15_29_17

Edicte B.A. del 29-5-2024 pel qual es notifica un Aute a la Sra. Juncal Rodríguez Lázaro.

Tomàs Lomero Ribó, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d’Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d’injunció amb núm. 3000118/2024, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Andorra Banc Agrícol Reig SA contra la la Sra. Juncal Rodríguez Lázaro, ha recaigut Aute del 17 de maig de 2024 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

“Decideix:

Primer.- Despatxar execució contra la Sra. Juncal Rodríguez Lázaro per l’import reclamat de 1.740,63- euros.

Segon.- Es condemna a la deutora la Sra. Juncal Rodríguez Lázaro al pagament de les costes processals.

Aquesta resolució és ferma i contra la mateixa no es pot interposar cap recurs (art. 265.2 del Codi de procediment civil).”

I als efectes de notificació a la Sra. Juncal Rodríguez Lázaro, es publica aquest Edicte.

Andorra la Vella, el dia 29 de maig de 2024

El Secretari Judicial
Tomàs Lomero Ribó

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR